На 21.09.2022 г. Артистико ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Номер на договора: BG16RFOP002-6.002-0069-C01. Бенефициент: Артистико ЕООД. Обща стойност: 273 520.00 лв., от които 136 760.00 лв. европейско и 136 760.00 лв. собствено финансиране. Начало: 21.09.2022 г. Край: 21.07.2023 г.


АРТИСТИКО ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000428 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0277 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Главна цел: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лв., от които 17 000лв. европейско и 3 000лв. национално съфинансиране.