Какво наричаме Художествен паркет?

[two_fourth class=”” last=”no” ]

[/two_fourth]

 

Художественият паркет – какво е това?

[two_fourth class=”” last=”no” ]

Изкуство, занаят, тайнство. Многовековната история на Европа, творческите открития на знаменитите занаятчии и художници, шедъоврите на майсторите занаятчии и резбари, обзавеждането на царските дворци и т.н. И при това пълно отсъствие на сведения в литературата, опит, предаващ се от баща на син през поколения, от майстора на калфата, го правят реалност днес, и го превръщат в изкуство.

[space ]

Той представлява рисунка върху пода от различни видове дървесина, включвайки дори екзотичните. Сложни мозаечни форми и орнаментални рисунки от няколко типа базови детайла. Изготвянето на елементи в художествената композиция става с висока точност чрез компютърно проектиране, позволяващо да се синтезира архитектурния план на обекта в оригинална рисунка, съчетаваща в себе си медальони, художествени и класически декори с фризови бордюри, очертания и разделения. Крайните проекти на художествените паркети в типови или индивидуални варианти се изготвят на основата на ескизи на художник-дизйнер с графични рисунки или акварели.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Цветовото взаимодействие с цветовете на стените, вратите и мебелите по съвпадение или по контраст, дублиране на пода с очертания на тавани и украси, повторение на елементите на колоните и други съществуващи елементи от рисунката на пода – това са само едни от малкото примери, които могат да се дадат за равноправното участие на пода в общото естетическо интериорно решение.[space ]

В просторната дневна, старата стая, в хола или дори коридора художественият паркет може да бъде доминант. Тогава интериорът се подчинява на красотата и на паркетния под. Даже в съчетание с живопис, антиквариат и старинен порцелан, художественият паркет не губи своята оригиналност, привлича със своето великолепие и естественост. Артистико продължава със своите традиции в изпълнението на художествения паркет, работейки с композициите на своите велики предшественици и със собствени индивидуални проекти за подове. Художественото пано изработено от Артистико е красота, хармония и разкош във Вашия дом.[/two_fourth]

Wood art flooring – what is this?

[two_fourth class=”” last=”no” ]

A piece of art, craft, mystery… The century –old history of Europe, the creative discoveries of the famous craftsmen and artists, masterpiece of master craftsmen and carvers, furniture of the royal palaces, etc. And with barely no information in the literature, the experience, passed down from father to son through the generations from master to apprentice, make it a reality today, and turn it into art.

[space ]

It is a painting on the floor made of different types of wood, including even the exotic ones. Complex mosaic shapes and ornamental drawings of several types of basic details. The preparation of the elements in artistic composition is accomplished with high accuracy by using computer design, enabling it to synthesize the architectural plan of the site in the original drawing, combining medallions, artistic and classic decor with borders, lines and divisions. The final wood art flooring projects come in woodblock type or individual variations and shall be based on sketches of graphic designer’s pictures or watercolors.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Color interaction with the colors of the walls, doors and furniture to match or contrast; doubling the floor with lines of ceilings and decorations; repetition of elements of columns and other existing elements of the drawing on the floor – these are just some of the few examples for the equal participation of floor in the general aesthetic interior design.[space ]

In the spacious living room, old room, or even in the corridor, wood art flooring can be dominant. Then the interior subdues to the beauty of the wood floor too. Even in combination with paintings, antiques and antique porcelain, wood art flooring doesn’t lose its originality, attracts with its splendor and naturalness. Artistico continues its tradition in the wood art flooring, working with the compositions of our great predecessors and their own individual projects for floors. The artistic mural made by Artistico introduces beauty, harmony and splendor to your home.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”no” ]

[/two_fourth]