Наименование на проекта: Технологична модернизация
Номер на договор: BG-RRP-3.004-1325-C01
Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.
Краен получател: Артистико ЕООД
Обща стойност: 271 660.00 лв., от които 135 830.00 лв.
безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

На 10.11.2023 г. Артистико ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма  Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.
Целта на тази мярка е свързана с изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават) в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Целта на предложението за изпълнение на инвестиции на “АРТИСТИКО” ЕООД е свързана с изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават) в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Така формулираната цел на предложението кореспондира пряко с целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ, а именно, като нейното изпълнение ще допринесе за ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на дружеството. Комбинирането на нови ВЕИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия в предприятието ще допринесе за увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система посредством развитие на нови съоръжения за съхранение, които да адресират непостоянния характер на този тип енергия. Реализирането на предвидените инвестиции ще подпомогне изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Ще се насърчи децентрализацията на системата за доставка на електроенергия, като в същото време ще бъде избегнато разпределението на разходите за нейното управление към потребителите. Допълнително, инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.
Номер на договора: BG-RRP-3.006-0346-C01
Бенефициент: Артистико ЕООД
Обща стойност: 255 384.36 лв., от които 127 692.18 лв.
безвъзмездно и 127 692.18 лв. собствено финансиране.
Начало: 10.11.2023 г.
Край: 10.05.2025 г.