Развитие на човешките ресурси

 

Проект и главна цел:
„Възможност за професионална реализация в „Артистико“ ЕООД за млади хора от община Марица“


Главна цел:
Предоставяне на възможност за професионална реализация в „Артистико“ ЕООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.
 Специфичните цели на проекта са следните: 1.Да бъдат идентифицирани и включени в проекта общо 5 безработни и/или неактивни на пазара на труда лица до 29 г, отговарящи на всички изисквания на целевата група, 2.Да бъдат оборудвани нови 5 работни места, 3.Да бъдат създадени минимум 3 устойчиви работни места след края на срока на субсидираната заетост, чрез подбор между участвалите в проекта лица.

Бенефициент: АРТИСТИКО ЕООД
Основни дейности:
1. Наемане на 5 безработни и/или неактивни лица за срок от 6 месеца на различни длъжности.
2.Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на новосъздадените 5 работни места.
 
Обща стойност: 66 074,52 лв., от които 56 163,34 лв. европейско и 9 911, 18 лв. национално съфинансиране.

– Начало: 01.03.2019г
– Край: 01.12.2020г


 

Проектът се финансира с финансовата подкрепа на ОП «Развитие на човешките ресурси» на ЕС по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи“