Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на „Е-МАГАЗИН” на www.artistico.bg
Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

1. ПРЕДМЕТ
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Артистико“ ЕООД – собственик на Онлайн магазин artistico.bg (наричан по-долу„платформа за електронна търговия artistico.bg“), от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн artistico.bg и поддомейните му, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „Артистико“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки обект, линк или бутон, разположени на страниците на artistico.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „Артистико” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление, включително и адрес за кореспонденция:4006 гр.Плоовдив , бул.Санкт Петербург 63; ЕИК: 115582949; ДДС № BG115582949; МОЛ:Малин Вълчинов
2.2. „Артистико” ЕООД администрира електронния магазин artistico.bg, под формата на сайта artistico.bg, (наричан по-долу „платформа за електронна търговия artistico.bg“ или за краткост „Платформата“). „Артистико” ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Дружеството.
2.3. Можете да се свържете с „Артистко” ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон 032/260000 или на и-мейл адрес info@artistico.bg.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия artistico.bg с Дружеството.
3.2 Продавач – „Артистико” ЕООД, предлагащ сткоки или услуги на платформата за електронна търговия artistico.bg.
3.3. Платформата – домейна artistico.bg и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Артистико” ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на дружеството, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
3.6. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.8. Съдържание:
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към „Артистико” ЕООД и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на artistico.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите от Продавача в определен период от време;
• данни относно Продавач.
3.9. Транзакция – действието от страна на „Артистико” ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.10. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.11. Въпрос – форма на обръщение към Продавача, с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.12. Отговор – представлява обяснение, съдържащо информация, която е предадена на Клиента, който е задал Въпрос в Платформата.
3.13. Плащане – услуга за плащане, предоставена от „Артистико” ЕООД, представляваща система за плащане, която е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане в брой, с наложен платеж чрез доставка с куриерска фирма, или банково плащане.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на електронния магазин на „Артистико” ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Артистико” ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. „Артистико” ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия „Артистико” ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. „Артистико” ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Артистико” ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „Артистико” ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „Артистико” ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „Артистико” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път, която съответно се регистрира от самия него или от служител на „Артистико” ЕООД от негово име.
5.2. „Артистико” ЕООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Артистико” ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Артистико” ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. „Артистико” ЕООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на дружеството по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обади на посочения телефон и имейл, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „Артистико” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да се свързва с „Артистико” ЕООД на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
6.5. „Артистико” ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите на Платформата, за определен период от време.
6.6.Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, различна от BGN.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, включително, но не само логата, всякакви снимки, видеоматериали, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „Артистико” ЕООД, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.2. Нищо в сключения между „Артистико” ЕООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Артистико” ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „Артистико” ЕООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „Артистико” ЕООД.
8.3. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Артистико” ЕООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Артистико” ЕООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Артистико” ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Артистико” ЕООД.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Артистико” ЕООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към момента на изпращането на поръчката.
9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Артистико” и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
9.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от artistico.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от artistico.bg. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: „Артистико” ЕООД п.к.4199 село Труд, фабрика за паркет.
9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Банкови плащания – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
9. 8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от „Артистико” ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Артистико” ЕООД, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Артистико” ЕООД: (1) регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. С предоставянето на свои данни на „Артистико” ЕООД (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват представители на „Артистико” ЕООД или трети лица, които са куриери или други партньори на „Артистико” ЕООД, свързани с изпълнението на Поръчката.
11.3. С предоставянето на свои лични данни на „Артистико” ЕООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни на „Артистико” ЕООД, водени, обработвани и съхранвани съобразно разпоредбите и целите на Регламент (ЕС) 2016/679.

12. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от „Артистико” ЕООД на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.
12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
12.5. „Артистико” ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от „Артистико” ЕООД.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ
13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на artistico.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.
13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@artistico.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
13.3. „Артистико” ЕООД ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
13.4. „Артистико” ЕООД извършвам доставка в рамките на 2-4 работни дни, започващи след получаването на платежното нареждане.

13.5. Време на доставка
„Артистико” ЕООД доставя закупената стока между 09:00 и 17:00 часа.

13.6. Място на доставка и достъп до обекта
Доставка се извършва при условие, че има достъп до мястото на доставката или до мястото, където ще се съхранява стоката. Фирмата може да откаже доставка, ако условията не са безопасни.

13.7. Разтоварване на стока
Разтоварването се извършва от оторизирани за целта лица. Фирмата не носи отговорност за разтоварването и неправилното съхранение на стоката.

13.8. Недоставена стока
Фирмата не носи отговорност за не доставянето на стока, поради отсъствието на клиента. Ако той няма възможност да присъства на уговорените за доставка – дата и час, трябва да осведоми фирмата за това, по време на плащането. Ако клиентът не може да приеме доставката и не упълномощи друго лице, фирмата ще върне обратно поръчката и ще я съхранява до времето на следващата доставка, но съхранението на стоките ще бъде таксувано допълнително. Всяка доставка се таксува поотделно.

13.9. Съхранение на стоката
След доставяне отговорността за съхранение е на клиента.

13.10. Цена на доставка
Доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допънително и се заплаща на място според разстоянието, теглото на закупения артикул, както и от предпочитания от купувача начин за доставяне и куриерска фирма.

14. ГАРАНЦИИ
14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.
14.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от „Артистико” ЕООД , гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от „Артистико” ЕООД.
14.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
14.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
16.1. Писането на Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Контакти”.
16.2. В момента на регистрацията на даден /Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на „Артистико” ЕООД един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на „Артистико” ЕООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
16.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област .
• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
• да помести правилно въведеното съдържание на Платформата.
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „Артистико” ЕООД;
• да не вписва Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
16.4. Когато Клиент съобщи, че някой Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „Артистико” ЕООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на „Артистико” ЕООД.
16.5. В случай, че „Артистико” ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Въпроси и Отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.
16.6. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формата за контакт в Раздел „Контакти“.

17. ОТГОВОРНОСТ
17.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
18.1. „Артистико” ЕООД е „Аминистратор на лични данни” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
18.2. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, „Артистико” ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
18.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, други търговски дейности, за проучване на пазара и аудиторията на сайта, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
18.4. Чрез попълването на данните във формуляра за Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „Артистико” ЕООД като администратор на лични данни и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия.
18.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на заличаване на лични данни, правото на възражение, правото на жалба към надзорния орган – Комисията за защита на личните данни в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Регламент (ЕС) 2016/679.
18.6. Във връзка с т.18.5. всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: п.к.4199 село Труд, обл.Пловдив, фабрика за паркет, телефон: 032/260000, до: „Артистико” ЕООД, за което не дължи никаква такса.
18.8. Купувачът се съгласява и разрешава на „Артистико” ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения по повод Поръчката, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.
18.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е предмет на българското законодателство Евентуалните спорове, възникнали между „Артистико” ЕООД и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните съдилища в Република България, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.