Иновации и конкурентоспособност

EUOperativna

На 21.09.2022 г. Артистико ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Номер на договора: BG16RFOP002-6.002-0069-C01. Бенефициент: Артистико ЕООД. Обща стойност: 273 520.00 лв., от които 136 760.00 лв. европейско и 136 760.00 лв. собствено финансиране. Начало: 21.09.2022 г. Край: 21.07.2023 г.

_______________________________________________________

На 01.02.2021г. Артистико ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност”. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Номер на договора: BG16RFOP002-2.077-0411-C01 Бенефициент: Артистико ЕООД Обща стойност: 109 429.00 лв., от които 93 014.65лв. европейско и 16 414.35 лв. национално съфинансиране. Начало: 01.02.2021 г. Край: 01.05.2021 г.


АРТИСТИКО ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000428 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0277 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Главна цел: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лв., от които 17 000лв. европейско и 3 000лв. национално съфинансиране.