Производство

Production


[two_fourth class=”” last=”no” ]

For more than 17 years Artistico Ltd. is among the leading wood-flooring manufacturers in Bulgaria. Our work includes design, supply, processing and installation of wood flooring from different Bulgarian and imported woods. The production of Artistico occupies an area of 4000 m2 which includes workshops for flooring, doors and windows, drying premises, storage for timber and finished products. We have modern professional systems for milling, laser cutting, grinding, factory polishing and any woodworking activity. Production of parquet is computer controlled and combines several cycles – cutting, burning, drying, processing, calibration. [space ]

Our products include:
• parquet from different timber (oak, walnut, cherry, ash, acacia, mahogany, teak, etc.) Various sizes and quality;
• wood flooring of different kinds of wood (oak, walnut, cherry, ash, acacia, mahogany, teak, etc.);
• luxurious artistic floors modules of complex geometric shapes borders and medallions made through individual projects;
• prefinished parquet and wood flooring;
• engineered flooring. [space ]

Because of our longstanding tradition and experience we can offer our clients a wide range of tested accessories and materials for installation of wood flooring: boards, adhesives, paints, sealants, oils, waxes, stains, coatings and others.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Because of our longstanding tradition and experience we can offer our clients a wide range of tested accessories and materials for installation of wood flooring: boards, adhesives, paints, sealants, oils, waxes, stains, coatings and others. Artistico Ltd. is the only producer of artistic wood flooring in Bulgaria. This represents the deluxe edition of the company (Artistico Lux). The so called “intarsia” process is a woodworking technique that uses varied shapes, sizes, and species of wood fitted together to create a mosaic-like picture with an illusion of depth. This special technique creates enormous opportunities for thematized design of flooring including floral, artistic and historical elements, elements of lifestyle and hobbies of the residents, corporate names and signs and all kinds of motifs that create a unique identity on the floor and interior.[space ]

In the recent years, Artistico added to its product line the so called engineered wood flooring – made of solid wood, the production of which spents significantly smaller amounts of noble wood. Thus contributes to the preservation of the natural environment. The closed process of the company is a guarantee for quality production line with modern standards. Crafted with attention and precision, floors branded Artistico will turn your home, office, hotel or office building in a unique premise, combining comfort, style and grace.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”5″]

Производство


[two_fourth class=”” last=”no” ]

Артистико ЕООД вече повече от 17 години заема водещи позиции сред производителите на масивни подови настилки. Дейността ни включва проектиране, доставка, обработка и монтаж на дървени подовe от различни български и вносни дървесини. Производството на Артистико е разположено на площ от 4000 м2., която обединява цехове за паркет, врати и дограма, сушилни, складове за дървен материал и складове за готова продукция. Разполагаме с модерни професионални системи за фрезоване, лазерно рязане, шлифоване, фабрично лакиране и всякаква дървообработваща дейност.

[space]

Производството на масивен паркет е компютърно контролирано и обединява няколко цикъла – рязане, парене, сушене, обработка, калибриране. Продукцията ни включва:
• масивен паркет от разнообразна дървесина (дъб, орех, череша, ясен, акация, махагон, тик и др.) в различни размери и качество;
• дюшеме от различни видове дървесини;
• луксозни художествени подове с модули от сложни геометрични фигури, фризoве и розетки, изработвани по индивидуални проекти;
• паркети и дюшемета с готово лаково покритие;
• многослоен паркет[space]

Благодарение на дългогодишната ни традиция и опит можем да предложим на клиентите си и богат асортимент от изпитани аксесоари и материали за монтаж на дървени подови настилки: первази, лепила, лакове, грундове, масла, вакси, байцове, замазки и др. [/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Артистико ЕООД е единствен производител в страната на художествени подови настилки от масивна дървесина. Те представляват Луксозната серия на фирмата (Artistico Lux). Обикновено съчетават разнообразни форми от различни по цвят и текстура дървесни видове, лазерно изрязани и вградени едни в други (интарзия). Тази специална техника създава огромни възможности за тематизиране в дизайна на подовата настилка-включване на флорални, художествени и исторически елементи, елементи от бита и хобитата на обитателите, корпоративни имена и знаци и всякакви мотиви, създаващи уникална идентичност на пода и интериора. [space ]

В последните години „Артистико“ прибави към своя производствен асортимент и т.нар. многослоен паркет – подова настилка от масивна дървесина, за производството на която се изразходват значително по-малки количества благородна дървесина. По този начин допринасяме за запазването на естествената природна среда. Затвореният технологичен процес на фирмата е гаранция за качествено производство, отговарящо на съвременните стандарти. Изработени с особено внимание и прецизност, подовете с марката на “Артистико” ще превърнат Вашия дом, офис, хотел или бизнес сграда в уникално място, съчетавайки в едно уют, стил и изящество.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”5″]